چقدر با همسرم صمیمی هستم؟ (تست صمیمیت)

چقدر با همسرم صمیمی هستم؟ (تست صمیمیت)


آزمون «صمیمیت»، برای سنجیدن مهر و صمیمیت تدوین شده است. صمیمیت، توجه و اهمیت اعضای خانواده یا دوستان به یکدیگر تعریف شده است و نزدیکی عاطفی در قالب مهر، از خود گذشتگی، خرسندی و رضایت را شامل می شود و احساسی است مبنی بر این که یک رابطه مهم، توأم با عزت، همبستگی و تعهد متقابل است.

 

صمیمیت برای انسان یک نیاز واقعی است که در چارچوب نیاز برای بقا رشد می کند.

 

صمیمیت در ازدواج باارزش است؛ زیرا تعهد زوجین نسبت به ثبات ارتباط را محکم می کند و به طور مثبتی با سازگاری و رضایت زناشویی همراه است. برای افزایش و درمان مشکلات مربوط به صمیمیت، رویکردها و راه های متعددی وجود دارد.

 

 

لطفاً با استفاده از اعداد زیر، نظرتان را درباره رابطه خود با همسرتان مشخص کنید.

 

۱ = هرگز ۲ = به ندرت ۳ = گاهی ۴ = اغلب ۵ = بیشتر اوقات ۶ = تقریباً همیشه ۷ = همیشه

 

* لطفاً به ۱۷ عبارت مطرح شده پاسخ دهید. سپس مجموع امتیازات خود را به دست آورید و آن را بر عدد ۱۷ تقسیم کنید. عدد به دست آمده باید بین ۱ تا ۷ باشد. این عدد را به شماره ۲۰۰۰۹۹۹ پیامک کنید، تا کارشناسان صفحه خانواده و مشاوره میزان صمیمیت شما و همسرتان را ارزیابی کنند.

 

 

عبارت هرگز به ندرت گاهی اغلب بیشتر اوقات تقریبا همیشه همیشه

 

۱ – ما دلمان می خواهد اوقات خود را با هم بگذرانیم.

۲ – او نشان می دهد که مرا دوست دارد.

۳ – ما با یکدیگر روراست و صادق هستیم.

۴ – ما می توانیم انتقاد یکدیگر را از اشتباهات و خطاهای خود بپذیریم.

۵ – ما از یکدیگر خوشمان می آید.

۶ – ما به یکدیگر احترام می گذاریم.

۷ – زندگی ما به خاطر با هم بودن خوب است.

۸ – از زندگی در کنار هم لذت می بریم.

۹ – او به احساس های من اهمیت می دهد.

۱۰ – ما احساس می کنیم که با هم یکی هستیم.

۱۱ – میزان خودخواهی در رابطه ما بسیار کم است.

۱۲ – او همیشه به فکر منافع و مصلحت من است.

۱۳ – بودن او در زندگیم از خوشبختی های من است.

۱۴ – همیشه از کنار او بودن احساس بهتری به من دست می دهد.

۱۵ – او برای من مهم است.

۱۶ – ما یکدیگر را دوست داریم.

۱۷ – من به این رابطه اطمینان دارم و روی آن حساب می کنم.

 

منبع : خراسان