چند عکس عجیب و خنده دار !!

چند عکس عجیب و خنده دار !!
نان به این بزرگی را می خوای باهاش عکس یادگاری فقط بگیری !!
اینم از استتار موبایل !!
 
اینم یک ابتکار جالب برای تفریح با کمترین امکانات ممکن !!