کارت قرمز

مجموعه : داستان
کارت قرمز

چند سال قبل در میدان جنگ همدیگر را می‌کشتند. امروز با هم فوتبال بازی می‌کنند ولی در میدان فوتبال اگر یک نفر از بازیکنان خطای بزرگی انجام دهد داور با کارت قرمز او را از زمین اخراج می‌کند. کاش در میدان جنگ هم داوری وجود داشت و قبل از جنگ مسبب را با کارت قرمز اخراج می‌کرد تا این همه انسان‌های بیگناه کشته نمی‌شدند.