کالبدشناسی انسان

مجموعه : پزشکی و سلامت
کالبدشناسی انسان

کالبدشناسی انسان یکی از شاخه های‌ کالبدشناسی است.

 

این رشته به بررسی اندام ها و دستگاه های‌ اندام های‌ بدن انسان می‌پردازد.

کالبدشناسی انسان

تن انسان مانند تن همه ی ي جانوران از چندین دستگاه درست شده است که این دستگاه ها از اندام ها و ایشان از بافت ها و این بافت ها از یاخته ها درست شده اند.

 

کالبدشناسی کاری به بررسی بافت ها یا یاخته ها ندارد و تنها به شناخت اندام ها و کارکرد آنها می‌پردازد.

کالبدشناسی انسان

شناخت بافت ها مربوط به بافت شناسی و بررسی یاخته ها مربوط به یاخته شناسی می شود.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

برچسب‌ها: