کشف جالب از باقیمانده ی قوم عاد در عربستان

کشف جالب از باقیمانده ی قوم عاد در عربستان
مطالبی که در زیر می آوریم، عینا ترجمه و برگردان منبعی است که در انتها ذکر شده است و درج تصاویر و مطالب زیر، فقط به خاطر اطلاع رسانی است و نه تایید کامل مطالب: (در ابتدای متن منبع نیز آمده است که فقط خدا بهتر می داند)

متن اصلی به همراه ترجمه ی آن:
Interesting discover
کشف جالب
Recent gas exploration activity in the south east region of the Arabian desert uncovered a skeletal remains of a human of phenomenal size.
اخیرا در یکی از مناطق جنوب شرقی عربی ( عربستان ) کاوشگران گاز بقایای اسکلت انسانی را در اندازه خارق العاده ( پیدا کردند).
This region of the Arabian desert is called the Empty Quarter, or in Arabic, ‘Rab-Ul-Khalee’.
بیابان مورد نظر را  یک چهام خالی یا به عربی ربع الخالی می نامند .( به این معنی که اگر شبه جزیره ی عربستان را به چهار بخش قسمت کنیم ، یک چهارم آنرا این بیابان شامل می شود .)
 

کشف جالب از باقیمانده ی قوم عاد در عربستان
The discovery was made by the Aramco Exploration team.
کشف مذکور را گروه کاوشگر آرامکو انجام داده است .
As God states in the Quran that He had created people of phenomenal size the like of which He has not created since.
در قرآن کریم خداوند می فرماید مردم خارق العاده ایی را خلق کرده که تا به حال مانند آن را خلق نکرده است .
These were the people of Aad where Prophet Hud was sent.
این مردم ( قوم  عاد )نامیده می شدند که برای آنها پیامبری به نام  (هود) فرستاده شد .
They were very tall, big, and very powerful, such that they could put their arms around a tree trunk and uproot it.
آنهاخیلی بلند،بزرگ ،وخیلی نیرومند بودند. چنان بودندکه می توانستند بازو هایشان اطراف یک تنه درخت بگذارندوآن راازریشه بکنند.
Later these people, who were given all the power, turned against God and the Prophet and transgressed beyond all boundaries set by God.
تعدادی از این مردم قدرت خود را علیه خداوند و پیامبر او صرف کردند و خداوند همه آنها را که پا را ( از فرمان خدا ) فراتر نهاده بودند، گرد آورد .
As a result they were destroyed.
در نتیجه به دلیل نافرمانی ،‌ خداوند آنها را نابودساخت.
Ulema’s of Saudi Arabia believe these to be the remains of the people of Aad.
این بقایا در عربستان سعودی متعلق هستند به ( قوم )
Saudi Military has secured the whole area and no one is allowed to enter except the ARAMCO personnel.
 

کشف جالب از باقیمانده ی قوم عاد در عربستان
ارتش سعودی منطقه را تحت حفاظت دارد و هیچکس بجز کارکنان آرامکو حق ندارد وارد آن شود.
It has been kept in secrecy, but a military helicopter took some pictures from the air and one of the pictures leaked out into the internet in Saudi Arabia.
این مکان به شکل مخفی و پنهان حفاظت و نگهداری می شود اما یک هلیکوپتر نظامی ارتش سعودی تعدادی عکس هوایی از منطقه گرفته است که یکی از عکس ها از طریق اینترنت به بیرون نشت  منتشر کرده .