کشف رابطه بین اعداد (تست هوش)

کشف رابطه بین اعداد (تست هوش)

تست هوش جالب و متفاوت رابطه بین اعداد

 

اگر فکر می کنید هوش بالایی دارید و می توانید معماهای مختلف را حل کنید این تست هوش به شما پیشنهاد می شود.

 

در یک سری از اعداد، یکی از اعداد مجهول است و می خواهیم با توجه به روابط موجود بین اعداد، آن را بیایم.

کشف رابطه بین اعداد (تست هوش)

تست هوش رابطه بین اعداد

 

با توجه به روابط موجود بین این اعداد، چه عددی باید جایگزین علامت سؤال شود؟

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

 

پاسخ تست هوش کشف روابط بین اعداد:

794

این سری از اعداد با رابطه زیر تعریف می شوند:

 11 + 21 + 31 = 6 

12 + 22 + 32 = 14

13 + 23 + 33 = 36

14 + 24 + 34 = 98

15 + 25 + 35 = 276

16 + 26 + 36 = 794