کــــلــنگــت را بـــردار !!! طنز

مجموعه : مطالب طنز
کــــلــنگــت را بـــردار !!! طنز

 
قلمی از قلمدان قاضی افتاد.
شخصی که آنجا حضور داشت گفت
: جناب قاضی کلنگ خود را بردارید.
قاضی خشمگین پاسخ داد: مردک این قلم است نه کلنگ.
تو هنوز کلنگ و قلم را از هم باز نشناسی؟
مرد گفت: هر چه هست باشد، تو خانه مرا با آن ویران کردی.

"عبید زاکانی"