کلیسای عجیب در فرانسه (عکس)

کلیسای عجیب در فرانسه (عکس)

کلیسای متفاوت در فرانسه به شکل سفینه فضایی

 

در نگاه اول این ساختمان عجیب فکر شما را به سمت ساختمان های دولتی و اداری می برد اما این بنای عجیب معماری در واقع یک کلیسا می باشد.

 

شاید کلیسا آخرین نامی باشد که به ذهنتان برای این ساختمان بیاید اما این ساختمان ،کلیسای جامع “کرتی” است.

 

شهر کرتی در “ول دو مرن” –فرانسه- قرار دارد و این کلیسا نیز توسط “چارلز گوستاو استوسکُف” طراحی شده است.

در طول روز پنجره انتهای سالن نور خورشید را منعکس می کند که فضای جالبی را بوجود می آورد.

کلیسای عجیب در فرانسه (عکس)

کلیسای عجیب

کلیسای عجیب در فرانسه (عکس)

بنای معماری جالب کلیسا

کلیسای عجیب در فرانسه (عکس)

کلیسایی در فرانسه

کلیسای عجیب در فرانسه (عکس)

کلیسا شبیه سفینه فضایی

کلیسای عجیب در فرانسه (عکس)