کلیسای متحرک دیدن !!! حتما دیدن کنید

کلیسای متحرک دیدن !!! حتما دیدن کنید

شاید در کشوری که امام زاده های جعلی به وفور یافت می شود و یا در تولید امام زاده مقام اول را به خود اختصاص داده تیتر “”کلیسا از نوع متحرکش!”” زیاد جالب نباشد ولی در مناطق دیگر این کره ی خاکی فکر می کنم خیلی جالب هم باشد!

کلیسای متحرک دیدن !!! حتما دیدن کنید

بله بلاد خارجه هم کلیسای متحرک دارند. نام این قایق The Prince Saint Vladimir (شاهزاده سنت ولادیمیر) و در رودخانه ی ولگا به موعظه مردم می پردازد.

این کشتی در تاریخ ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۰ اغاز به سفری ۳۰۰۰ کیلومتری در طول ولگا در روسیه کرده و به هر لنگر گاه که رسیده ، جشنی بزرگ برگذار کرده تا مردم برای دیدن آن و شنیدن حرف های کشیش جمع شوند. این کشتی در سال ۲۰۰۴ ساخته شده و با اشیای سنت ولادیمیر مقدس گشته است.

کلیسای متحرک دیدن !!! حتما دیدن کنید

کلیسای متحرک دیدن !!! حتما دیدن کنید

کلیسای متحرک دیدن !!! حتما دیدن کنید

کلیسای متحرک دیدن !!! حتما دیدن کنید

کلیسای متحرک دیدن !!! حتما دیدن کنید

کلیسای متحرک دیدن !!! حتما دیدن کنید