کمک های جالبی که این سگ به مرد نابینا میکند !+ تصاویر

کمک های جالبی که این سگ به مرد نابینا میکند !+ تصاویر
 
این سگ ها جهت کمک به افراد نابینا تربیت شده و تحویل افراد قرار میگیرد تا به آنها در کارهای روزمره کمک کند.
سگی آموزش دیده علاوه بر راهنمایی صاحبش در راه رفتن، حتی برای او خدمات الکترونیکی را نیز انجام میدهد.