کنسانتره امولسیفیابل چیست؟

مجموعه : پزشکی و سلامت
کنسانتره امولسیفیابل چیست؟

کنسانتره امولسیفیابل

کنسانتره امولسیفیابل از اضافه نمودن یک ماده امولسیفای

 

 «که باعث پایداری امولسیون می شود»

کنسانتره امولسیفیابل چیست؟

به محلول کنسانتره به دست می آید.

 

امولسیون از مخلوط نمودن کنسانتره امولسیفیابل با آب به دست می آید.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز