کیک بهشتی مادربزرگ

مجموعه : داستان
پسر کوچکی برای مادربزرگش توضیح می دهدکه چگونه همه چیزایراد دارد:
مدرسه،خانواده،دوستان و…
مادربزرگ که مشغول پخنن کیک است،از پسر کوچولو می پرسدکه کیک دوست دارد؟
وپاسخ پسر کوچولو البته مثبت است.
– روغن چطور؟
– نه!
– و حالا دو تا تخم مرغ.؟
-نه مادربزرگ
– آرد چی؟ از آرد خوشت می آید؟ جوش شیرین چطور؟
– نه مادربزرگ! حالم از همه شان به هم میخورد

بله، همه ی این چیز ها به تنهایی بد به نظر می رسند . اما وقتی به درستی با هم مخلوط شوند، یک کیک خوشمزه درست می شود . خداوند هم به همین ترتیب عمل میکند.خیلی از اوقات تعجب می کنیم که چراخداوند باید بگذارد ما چنین دوران سختی را بگذرانیم.اما او میداند که وقتی همه ی این سختی ها را بدرستی در کنار هم قرار دهد،نتیجه همیشه خوب است.ما تنها باید به او اعتماد کنیم در نهایت همه ی

این پیشامد ها با هم به یک نتیجه ی فوق العاده می رسند.