گدایی با دستگاه کارت خوان !! (+عکس)

گدایی با دستگاه کارت خوان !! (+عکس)
 
دستگاه کارت خوان هم برای واریز پول موجود میباشد . گداهای محترم یاد بگیرن با سیستم های روز خودشان را به روز کنند !
 
گدایی با دستگاه کارت خوان !! (+عکس)