گرانترین شماره تلفن همراه دنیا

گرانترین شماره تلفن همراه دنیا

پیش از این ركورد گرانقیمت ترین شماره تلفن همراه برای خرید شماره 8888-8888 به قیمت 480 هزار دلار در چین ثبت شده بود.

نام اپراتور قطری «كیوتل» به دلیل به مزایده گذاشتن گرانقیمت ترین شماره تلفن همراه جهان در كتاب ركوردهای گینس ثبت شد.

به گزارش ایستنا، شماره 6666-666 دوسال پیش با ركورد 10 میلیون ریال قطر( 2.75 دلار) به مزایده گذاشته شد تا نام كیوتل در نسخه 2009 كتاب ركوردهای گینس ثبت شود.

بنا بر تأیید گینس، بیشترین مبلغ پرداخت شده برای یك شماره تلفن همراه 2.75 میلیون دلار است كه توسط یك فرد ناشناس در یك مزایده نیكوكارانه كه توسط قطر تله كام در تاریخ 23 می 2006 برگزار شد برای شماره 6666-666 پرداخت شده است.

پیش از این ركورد گرانقیمت ترین شماره تلفن همراه برای خرید شماره 8888-8888 به قیمت 480 هزار دلار در چین ثبت شده بود.