گناهان كبیره

مجموعه : دینی
گناهان كبیره

 

1- شرك وریا  ۲- یاس ازرحمت الهی3- قنوط وبدگمانی به خدا4-  نترسیدن ازقهر خداوند ۵- قتل ۶-عاق والدین 7- قطع رحم 8-خوردن مال یتیم ۹-ربا خواری10- زناوزنای محسنه  11- لواط 12-  قذف ( نسبت زنا یا لواط به زن یا مرد مسلمان دادن ) 13-  شراب  خواری 14-  قمار15- سرگرمی به آلات موسیقی 16- آوازه خوانی  17- دروغ  وسوگند دروغ وگواهی  دروغ و گواهی ندادن 18 – پیمان شكنی 19- خیانت به امانت  20 – دزدی 21-كم فروشی22- حرا مخواری23- حبس حقوق24- فرار از جهاد 25- تعرّب بعد الهجره 26- كمك به ستمگر27- یاری نكردن ستمدیده 28- سَحر و جادو 29- اسراف 30- كبر 31- جنگ با مسلمانان 32- خوردن مردار 33- خوردن گوشت خوك 34- ترك عمدی نماز35- ندادن زكوه36- استخفاف به حج( بی اهمیت دانستن )37- ترك واجبات 38- اصرار برگناه و كوچك شمردن گناه39- حیف در وصیّت40-  غیبت كردن و شنیدن 41- تهمت زدن و شنیدن 42- نمیمه 43- استهزاء مومن 44- سبّ وطعن  45- خوار كردن مومن 46- سرزنش و رسوا نمودن مومن 47-هجو مومن به شعر یا نثر48-  اذیت مومن  49-  همسایه آزاری  50- مكر و نیرنگ 51- دورویی  و نفاق52-  احتكار 53-  حسد 54-  دشمنی با مومن  55- مساحقه 56-  قیادت و دیاثت  57-  استمناء  58-  بدعت  59- حكم ناحق 60- جنگ درماه حرام61-بازداشتن ازراه خدا 62-  كفران نعمت 63- فتنه انگیزی64- فروش اسلحه به كفار65- بهتان و سوء ظن 66- هتك قرآن 67- هتك كعبه 68- هتك مساجد  69- هتك مشاهد و تربت حسینی علیه السلام      

گناهانی كه احتمال دارد كبیره باشد

 

1- خوردن و آشامیدن نجس شده

2-  كشف عورت

3- نگاه كردن به عورت دیگری (زن به زن یا مرد به مرد و زن به مرد یا مرد به زن ) 

4- رو به قبله یا پشت به قبله ادار یا قضای حاجت كردن

5- توقف در مساجد در حال حیض یا نفاس یا جنابت

6- لباس ابریشمی خالص و طلا هر چند انگشتری باشد برای مرد7-  تشبه مردان به زنان و زنان به مردان

-8  چشمچرانی

 -9 خواندن نامه دیگری بدون اجازه

 

10- نظر كردن در خانه دیگری بدون رضایتش

 

 

– نگهداری كتاب و مجلات و آلات و ابزار گمراه كننده 

12- مجسمه سازی

13- مس كردن بدن اجنبی

 

14- مدح و یا ذمّ   كسی كه سزاوارنیست مگر برای تقیه 

 

15- توقف درمجلس معصیت

 16-  استعمال ظروف طلا و نقره

 17- حاضر نشدن به نماز جماعت از روی اعراض و روی گردانی

 18- غصب كردن پول ومال مسلمان

 

 

19-انجام و یا ترك محرمات در نماز و روزه و طهارت و خمس و معاملات كه دررساله های علمیه ذكر شده . 

 برگرفته از كتاب گناهان كبیره اثر: شهید محراب آیت الله سید عبدالحسین دستغیب شیرازی

 

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز