یاابوالفضل در كدام شهرها كاربرد عملی دارد؟

مجموعه : مطالب طنز
یاابوالفضل در كدام شهرها كاربرد عملی دارد؟

 

این مطلب فقط جنبه طنز و سرگرمی دارد.

واژه ای است که:

اصفهانیها هنگام ورود مهمان…

اردبیلی ها برای بلند کردن اجسام سنگین…

شیرازیها موقع سر کار رفتن…

و لرها از آن در پیچها به جای ترمز استفاده می کنند…