یافتن دومینو مناسب (تست هوش)

یافتن دومینو مناسب (تست هوش)

معمای جالب دومینوی مناسب را بیابید

 

تعدادی قطعه دومینو را کنار هم چیده ایم و قانون خاصی بر این چیدمان حاکم است. آیا می توانید بگویید بجای علامت سؤال، باید کدام قطعه دومینو را قرار دهیم؟

 

کمی دنبال تقارن در شکل باشید.

یافتن دومینو مناسب (تست هوش)

تست هوش تصویری جدید

 

¤¤¤

¤¤¤

¤¤¤

¤¤¤

¤¤¤

¤¤¤

¤¤¤

¤¤¤

¤¤¤

¤¤¤

¤¤¤

¤¤¤

¤¤¤

¤¤¤

¤¤¤

پاسخ تست هوش: دومینوی مناسب را بیابید!

دومینوی شماره 5

قطرهای مربع بزرگ دومینوها، از لحاظ نیم قطعه های کوچک، متقارن هستند.

همچنین با کمی دقت، سطره ای متناظر و البته عکس یکدیگر را نیز می توانیم مشاهده کنیم.

 

منبع : آی هوش