یه دختر خوب چه جوری باید باشه؟

مجموعه : مطالب طنز
یه دختر خوب چه جوری باید باشه؟

 روز و شب با خودت نرو هی ور
با تو هستم ، بله ، شما … دختر

قلب تو اگرچه واقعا پاک است!
خواهرم خوشگلی خطرناکه

با چنان تیپ و این چنین ترکیب
صورتی مثل کاغذ تذهیب ،

وقتی از خانه می زنی بیرون
مرد صدساله می شود دل خون!

متلک بشنوی تو از حالا
از جوان های بی سر و بی پا

 یکی با دروغ و صد نیرنگ
می دهد وعده های خوب و قشنگ

دیگری گویدکه جانی تو
گز شیرین اصفهانی تو !

پیرمردی یواشکی از پشت
می گوید این دخترک مراهم کشت !

نم نمک می رومی از راه به در
با همین گفته ها می شوی خر !

سادگی ها تو یک کمی کم کن
تو خیابون حواستو جمع کن !

گیرهای سه پیچ را ول کن
خوشگلم ، فکر این ارازل کن

این جوان ها تمام ناجورند
آی ماهی ، بپا همه تورند

پلویی می شوی به یک دوری
سی دی ات پخش می شود فوری

می شوی نقل محفل مردم
سبب عیش کامل مردم

آبرویت به باد خواهد رفت
یه یه خورده ، زیاد خواهد رفت

کار من نیست تا کنم خواهر ،
امر معروف ، نهی از منکر

قصد  نیست تا کنم کیفی
منتها چون که دیدمت حیفی !

گفتم این را بپرسم ای زیبا
که اگر فکر شوهری حالا؟!

گر چه ناراحتی تو از دستم
من خودم کیس قابلی هستم!