یه سرگرمی و تست هوش جالب

یه سرگرمی و تست هوش جالب
 

اگه تونستی این مکعب ها رو  درست کنی خیییییلی باهوشی 

 

 

طول کوتاهترین نوار به عرض یک واحد، برای ساختن یک مکعب، برابر 7 واحد می باشد. آیا می توانید این نوار را به یک مکعب تبدیل کنید؟

 

یه سرگرمی و تست هوش جالب

 

یه سرگرمی و تست هوش جالب

 

یه سرگرمی و تست هوش جالب

 

یه سرگرمی و تست هوش جالب

 

یه سرگرمی و تست هوش جالب

 

یه سرگرمی و تست هوش جالب

 

پاسخ تست هوش ‘ساخت مکعب با یک نوار!’
 

 یه سرگرمی و تست هوش جالب

 

منبع:jamnews.ir