یکی اینا بگیره ! (تصویری)

یکی اینا بگیره ! (تصویری)
شاید در اخبار دیده باشید. این آقا می خواد جام قهرمانی را قاپ بزنه که موفق نمی شه !