یک خودنمایی احمقانه توسط این جوان !! + تصاویر

یک خودنمایی احمقانه توسط این جوان !! + تصاویر
این جوان که بدون هیچ دلیلی دست به چنین حرکت عجیبی در خیابان زد با در جریان قرار گرفتن پلیس دستگیر شد.

یک خودنمایی احمقانه توسط این جوان !! + تصاویر


یک خودنمایی احمقانه توسط این جوان !! + تصاویر


یک خودنمایی احمقانه توسط این جوان !! + تصاویر


یک خودنمایی احمقانه توسط این جوان !! + تصاویر


یک خودنمایی احمقانه توسط این جوان !! + تصاویر