۱۰ واقعیت اساسی و مهم در ازدواج

۱۰ واقعیت اساسی و مهم در ازدواج

۱ –  شما نمی توانید فردی را مجبور کنید تا شما را دوست داشته باشد و هیچ کس توانایی خوشبخت ساختن صد در صد شما را ندارد.

۲ – هر چه می خواهید تلاش کنید، شما هی چگاه قادر نخواهید بود شریک خود را تغییر دهید، هر چند اگر شما خود را تغییر دهید، ممکن است شریک شما نیز تغییر کند.

۳ – اشخاص با اشخاص ازدواج نمی کنند، بلکه آنها با توهمات و خیالپردازیهای خودشان ازدواج می کنند.

۴ – یک ازدواج حقیقی درست از نقطه ای آغاز می گردد که توهمات پایان می یابند. چالش یک ازدواج آن است که کشف کنیم با چه کسی ازدواج کرده ایم.

5 عشق تنها یکی از عللی است که ما شریک خود را بر می گزینیم. ( برخی اوقات مهمترین فاکتور نمی باشد )

۶ – به احتمال زیاد، خصلتها و صفات موجود در شریکتان که دیوانه وار خشم شما را برمی انگیزند، همان صفاتی هستند که در ابتدا شما را مجذوب شریکتان کرده بوده اند.

۷ – این غیر ممکن است که شما بدون تجربه کردن دوران درد و تنهایی یک رابطه را پشت سر بگذارید.

۸ – بزرگترین هدیه ای که می توانید به فرزندانتان اعطا کنید یک ازدواج محبت آمیز می باشد.

۹ – موفقیت زمانی در یک ازدواج حاصل می گردد که هر کدام از ما به این واقعیت پی ببریم که نیازهای شریکمان، اهمیت نیازهای خودمان می باشد.

۱۰ – ازدواج بهترین فرصت برای رشد و بالندگی، غلبه بر حس خودخواهی و آموزش عشق ورزی می باشد.