۲۱ مدل ژست برای شروع عکاسی گروهی از افراد

مجموعه : گوناگون
۲۱ مدل ژست برای شروع عکاسی گروهی از افراد

۱- وقتی در محیطی کار می کنید که تعداد زیادی همکار دارید و دوست دارید در ایامی از سال با هم عکس یادگاری بگیرید از این نمونه استفاده کنید. فقط سعی کنید که برای حفظ هارمونی عکس هم که شده بلندترها عقب تر بایستند و کوتاه ها جلوتر.

 

 

 

۲- اگر در حین عکاسی متوجه شدید که تعداد افراد تقریبا مساوی نیست و مثلا تعداد خانم ها کمتر است، بهتر است از این ژست استفاده نمایید.

 ۲۱ مدل ژست برای شروع عکاسی گروهی از افراد

 

 

۳- اگر برایتان مقدور است، شما بالاتر از جمع بایستید و از حضار حاضر در عکس بخواهید که به جهت ایستادن شما نگاه کنند.

۲۱ مدل ژست برای شروع عکاسی گروهی از افراد

 

 

۴- یک تغییر ساده را در این ژست تجربه کنید. افراد پشت سر به یک حالت دستان خود را حلقه کنند و فرد جلویی متفاوت از آنان دستان خود را دو طرف بدن خویش قرار دهد.

۲۱ مدل ژست برای شروع عکاسی گروهی از افراد

 

 

۵- یک ژست استانداردو زیبا و بسیار دوستانه برای عکاسی.

۲۱ مدل ژست برای شروع عکاسی گروهی از افراد

 

 

۶- یک ژست جالب و دوستانه. از دوستان تان بخواهید یک حلقه بسته درست کنند و شما در مرکز قرار گیرید و از پایین به بالا عکاسی کنید.

۲۱ مدل ژست برای شروع عکاسی گروهی از افراد

 

 

۷- ژستی بسته از قبلی. به طوری که سر افراد به هم نزدیکتر است.

۲۱ مدل ژست برای شروع عکاسی گروهی از افراد

 

 

۸- یک زست فوق العاده زیبا و جالب. این ژست به نوعی حرکت را نیز تداعی می سازد. از دوستان تان بخواهید هر کدام سر خود را به جهت مخالف فرد قبلی قرار دهد.

۲۱ مدل ژست برای شروع عکاسی گروهی از افراد

 

 

۹- یک ژست با سطحی صاف. برای داشتن عمق میدان بهتر است از افراد بخواهید که زاویه سر خود را با فرد جلویی مطابقت دهند و نسبت به فرد جلویی متمایل تر بایستند.

۲۱ مدل ژست برای شروع عکاسی گروهی از افراد

 

 

۱۰- یک ژست غیر رسمی. از افراد بخواهید همه با هم بپرند.

۲۱ مدل ژست برای شروع عکاسی گروهی از افراد

 

 

۱۱- یک ژست فوق العاده زیبا با عمق میدان عالی. برای اینکه بهترین عکس را داشته باشید از افراد بخواهید صورت خود را جوری پایین بیاورند که چانه های تمام افراد در یک راستا باشد.

۲۱ مدل ژست برای شروع عکاسی گروهی از افراد

 

 

۱۲- یک نمونه ژست فامیلی. افرادی که مسن تر هستند در وسط. جوان ها در سطح بالاتر و کودکان در سطح پایین.

۲۱ مدل ژست برای شروع عکاسی گروهی از افراد

 

 

۱۳- یک ژست ساده دیگر که برای جمع فامیلی خوب است وقتی بیرون از خانه به پیک نیک می روند.

۲۱ مدل ژست برای شروع عکاسی گروهی از افراد

 

 

۱۴- یک ژست ساده و زیبای فامیلی.

۲۱ مدل ژست برای شروع عکاسی گروهی از افراد

 

 

۱۵- یک ژست ساده با ترکیب بندی خوب.

۲۱ مدل ژست برای شروع عکاسی گروهی از افراد

 

 

۱۶- ژستی فوق العاده راحت با آرامش فراوان.

۲۱ مدل ژست برای شروع عکاسی گروهی از افراد

 

 

۱۷- ژستی متفاوت برای جمع های فامیلی.

۲۱ مدل ژست برای شروع عکاسی گروهی از افراد

 

 

۱۸- یک ژست ساده دیگر.

۲۱ مدل ژست برای شروع عکاسی گروهی از افراد

 

 

۱۹- یک ژست جذاب زمانی که به خارج از خانه می روید. بزرگترها کودکان را کولی کنند و رو به دوربین لبخند بزنند.

 ۲۱ مدل ژست برای شروع عکاسی گروهی از افراد

 

 

۲۰- یک ژست ساده به ترتیب قد.

۲۱ مدل ژست برای شروع عکاسی گروهی از افراد

 

 

۲۱- و در پایان ژستی آرام. دست در دست هم رو به سمت آینده ای زیبا.

۲۱ مدل ژست برای شروع عکاسی گروهی از افراد