10 كشور ثروتمند جهان (عکس)

10 كشور ثروتمند جهان (عکس)

1- لوكزامبورگ:

درآمد سرانه ملی: 58810 دلار

درصد باسوادی: 99 درصد

میزان بیكاری: 4.8 درصد

درصد بودجه برای آموزش از كل بودجه سالانه:3.7 درصد
 

10 كشور ثروتمند جهان (عکس)
 

 

2- نروژ:

درآمد سرانه ملی:  55190 دلار

درصد باسوادی: 100 درصد

میزان بیكاری: 1.7 درصد

درصد بودجه برای آموزش از كل بودجه سالانه:3.76.7درصد

 

10 كشور ثروتمند جهان (عکس)

 

3-كویت

درآمد سرانه ملی: 53390 دلار

درصد باسوادی: 94درصد

میزان بیكاری: 1.3 درصد

درصد بودجه برای آموزش از كل بودجه سالانه:3.8درصد

10 كشور ثروتمند جهان (عکس)

 

4-ماكائو

درآمد سرانه ملی: 52410 دلار

درصد باسوادی: 93 درصد

میزان بیكاری: 3درصد

درصد بودجه برای آموزش از كل بودجه سالانه:2.2 درصد

 

10 كشور ثروتمند جهان (عکس)

 

5-برونئی

درآمد سرانه ملی: 50920 دلار

درصد باسوادی: 95 درصد

میزان بیكاری: 3.7درصد

درصد بودجه برای آموزش از كل بودجه سالانه:3.7 درصد

 

10 كشور ثروتمند جهان (عکس)

 

6-سنگاپور

درآمد سرانه ملی: 50780 دلار

درصد باسوادی: 95 درصد

میزان بیكاری: 3.95 درصد

درصد بودجه برای آموزش از كل بودجه سالانه:2.2 درصد

 

10 كشور ثروتمند جهان (عکس)

 

7-آمریكا

درآمد سرانه ملی: 46760 دلار

درصد باسوادی: 99 درصد

میزان بیكاری: 9.6 درصد

درصد بودجه برای آموزش از كل بودجه سالانه:5.6درصد

 

10 كشور ثروتمند جهان (عکس)

 

8- هنگ كنگ

درآمد سرانه ملی: 44090دلار

درصد باسوادی: 94.6 درصد

میزان بیكاری: 3.6 درصد

درصد بودجه برای آموزش از كل بودجه سالانه:3.3 درصد

 

10 كشور ثروتمند جهان (عکس)

 

9-سوئیس

درآمد سرانه ملی: 43440 دلار

درصد باسوادی: 99 درصد

میزان بیكاری: 4 درصد

درصد بودجه برای آموزش از كل بودجه سالانه:5.3درصد

 

10 كشور ثروتمند جهان (عکس)

 

10-هلند

درآمد سرانه ملی: 40940 دلار

درصد باسوادی: 99 درصد

میزان بیكاری: 3درصد

درصد بودجه برای آموزش از كل بودجه سالانه:5.5 درصد

 

10 كشور ثروتمند جهان (عکس)

 

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز