16 مواد گران قیمت روی کره زمین (+ تصاویر)

16 مواد گران قیمت روی کره زمین (+ تصاویر)
 
16. زعفران _ 11 دلار بر گرم

16 مواد گران قیمت روی کره زمین (+ تصاویر)  
 
15. طلا _ 56 دلار بر گرم

16 مواد گران قیمت روی کره زمین (+ تصاویر)  
 
14. رودیوم _ 58 دلار بر گرم
 
 16 مواد گران قیمت روی کره زمین (+ تصاویر)
 
13. پلاتین _ 60 دلار بر گرم

16 مواد گران قیمت روی کره زمین (+ تصاویر)
 
 12. متانفتامین _ 100 دلار برگرم

16 مواد گران قیمت روی کره زمین (+ تصاویر)  
 
11. شاخ کرگدن _ 110 دلار بر گرم

 16 مواد گران قیمت روی کره زمین (+ تصاویر)
 
10. هروئین _ 130 دلار بر گرم

16 مواد گران قیمت روی کره زمین (+ تصاویر)
 
9. کوکائین _ 215 دلار بر گرم

 16 مواد گران قیمت روی کره زمین (+ تصاویر)
 
8. ال اس دی _ 3000 دلار بر گرم

16 مواد گران قیمت روی کره زمین (+ تصاویر)
 
7. پلوتونیوم  _ 4000 دلار بر گرم

16 مواد گران قیمت روی کره زمین (+ تصاویر)  
 
6. پاینتی _ 9000 دلار بر گرم یا هر قیراط 1800 دلار

16 مواد گران قیمت روی کره زمین (+ تصاویر)
 
5. تافیت (نوعی یاقوت) _ گرمی بالای 20000 دلار

16 مواد گران قیمت روی کره زمین (+ تصاویر)
 
4. تریتیوم _ 30000 دلار بر گرم

 16 مواد گران قیمت روی کره زمین (+ تصاویر)
 
3. الماس _ 55000 دلار بر گرم
 
 16 مواد گران قیمت روی کره زمین (+ تصاویر)

2. کالیفرنیوم _ 27 میلیون دلار بر هر گرم
 
 16 مواد گران قیمت روی کره زمین (+ تصاویر)

1. نوعی پاد ماده _ 62.5 تریلیون دلار بر هر گرم

16 مواد گران قیمت روی کره زمین (+ تصاویر)