20 سوالیی که در آن برنده نخواهید شد…

20 سوالیی که در آن برنده نخواهید شد…

مردی در مسابقه اطلاعات عمومی شرکت کرده است و سعی دارد جایزه یک میلیون

دلاری آن را ببرد.20 سوالیی که در آن برنده نخواهید شد...

 

سوالات را بخوانید 

20 سوالیی که در آن برنده نخواهید شد...

 

1- جنگ صد ساله چقدر طول کشید؟
الف- 116 سال
ب- 99 سال
ج- 100 سال
د-150 سال

او نمی تواند به سوال جواب بدهد 20 سوالیی که در آن برنده نخواهید شد...

 

2-کلاه های پاناما در چه کشوری تولید می شوند؟
الف- برزیل
ب- شیلی
ج- پاناما
د- اکوادر
حالا او با خجالت از دانشجویان تماشاگر در خواست کمک میکند20 سوالیی که در آن برنده نخواهید شد...

 

3-روس ها در چه ماهی انقلاب اکتبر را جشن می گیرند؟
الف- ژانویه
ب- سپتامبر
ج- اکتبر
د- نوامبر
خوب! بقیه حضار باید به دادش برسند 20 سوالیی که در آن برنده نخواهید شد...

 

4- اسم شاه جرج ششم چه بود؟
الف- ادر
ب- آلبرت
ج- جرج
د- مانوئل

این بار هم شرکت کننده درمانده تقاضای فرصت می کند 20 سوالیی که در آن برنده نخواهید شد...

 

5-نام جزایر قناری در اقیانوس آرام از کدام حیوان گرفته شده است؟
الف-قناری
ب- کانگورو
ج- توله سگ
د- موش

در اینجاست که شرکت کننده بخت برگشته از ادامه مسابقه انصراف می دهد 20 سوالیی که در آن برنده نخواهید شد...

 

جواب ها 20 سوالیی که در آن برنده نخواهید شد...

اگر خیلی خودتان را گرفته اید که همه جواب ها را می دانید و به این بنده خدا کلی

خندیده اید بهتر اول جواب ها رو مطالعه کنید

.

.

.

1- جنگ صد ساله در واقع 116 سال طول کشید

2- کلاه پاناما در اکوادر تولید می شود

3- انقلاب اکتبر در ماه نوامبر جشن گرفته می شود

 

4- اسم شاه جرج آلبرت بوده که بعد از رسیدن به مقام پا دشاهی به جرج تغییر نام داد

5- توله سگ اسم لاتین آن اینسولاریا کاناریا است که یعنی جزایر توله سگ

 

20 سوالیی که در آن برنده نخواهید شد... 20 سوالیی که در آن برنده نخواهید شد... 20 سوالیی که در آن برنده نخواهید شد...

پایگاه فرهنگی هنری تکناز