5 دروغ‌ عمده‌ مردان‌ به‌ زنان‌

مجموعه : مردان
5 دروغ‌ عمده‌ مردان‌ به‌ زنان‌

بعضی‌ از مردها معتقدند كه‌ نباید به‌ همسرشان‌حقیقت‌ را ابراز كنند و تصور می‌كنند بادروغ‌گویی‌ می‌توانند همسر خود را قانع‌ كرده‌ وبه‌ قول‌ معروف‌ گول‌ بزنند.

 

اما در اكثر موارد این‌مسئله‌ به‌ نتیجه‌ نامطلوب‌ نمی‌رسد و سبب‌اختلافات‌ شدید خانوادگی‌ میشود.

 

زیرا مردان‌مانند زنان‌ آن‌قدر با ظرافت‌ دروغ‌ نمی گویند كه‌دروغ‌شان‌ برای‌ همیشه‌ پنهان‌ بماند.

5 دروغ‌ عمده‌ مردان‌ به‌ زنان‌

زنان‌ نیز به‌خاطر دروغ‌ گفته‌ شده‌ از سوی‌ همسرشان‌ دلخورمی‌شوند.

 

در این‌ مقاله‌ به‌ دلایل‌ عمده‌ دروغ‌مردان‌ به‌ همسرانشان‌ خواهیم‌ پرداخت‌.

 

ازطرفی‌زنان‌ به‌ دلیل‌ احساسات‌ لطیف‌شان‌ زودرنج‌تر ازمردان‌ هستند آنان‌ با تلنگری‌ كوچك‌ روحیه‌شان‌به‌ هم‌ ریخته‌ می‌شود و حالت‌ افسردگی‌ واضطراب‌ در چهره‌شان‌ به‌ خوبی‌ مشاهده‌ خواهدشد.

 

لذا مردان‌ برای‌ گفتن‌ بیاناتشان‌ باید دقت‌بیشتری‌ داشته‌ باشند.

5 دروغ‌ عمده‌ مردان‌ به‌ زنان‌

به‌ دروغ‌های‌ مردان‌ كه‌ به‌همسرانشان‌ می‌گویند توجه‌ كنید:

 

-1 بسیاری‌ از مردان‌ از این‌ كه‌ احساس‌می‌كنند زنان‌ تحمل‌ شیندن‌ دروغ‌ را ندارند، به‌سادگی‌ دروغ‌ میگویند.

 

شاید دروغ‌گویی‌ آنهافقط به‌ خاطر ناراحت‌ نكردن‌ همسرشان‌ باشد.

 

امااین‌ را بدانند كه‌ هر چقدر هم‌ كه‌ همسران‌شان‌ ازبیان‌ حقیقت‌ نگران‌ و مشوش‌ میشود اما بهتر ازگفتن‌ دروغ‌ می‌باشد.

5 دروغ‌ عمده‌ مردان‌ به‌ زنان‌

زیرا روزی‌ حقیقت‌ در نزدزن‌ فاش‌ شده‌ و آن‌ زمان‌ است‌ كه‌ دنیا در برابرچشمان‌ زن‌ و شوهر سیاه‌ خواهد شد و كار به‌جاهای‌ باریك‌ خواهد كشید. پس‌ اجازه‌ ندهیدچنین‌ شود.

 

و اما یك‌ توصیه‌ به‌ زنان‌; در صورتی‌ كه‌ احساس‌كردید همسرتان‌ به‌ دلیل‌ مصلحت‌ زندگی‌اش‌ به‌شما دروغ‌ گفته‌ و این‌ دروغ‌ تاثیر چندانی‌ دروضعیت‌ زندگی‌ زناشویی‌ و عشق‌ و محبت‌ میان‌تان‌ندارد.

 

پس‌ بهتر است‌ به‌ روی‌ خود نیاورید و ازكنار آن‌ بگذرید.

 

مطمئن‌ باشید همسرتان‌ خواهدفهمید و شرمنده‌ شما خواهد شد.

5 دروغ‌ عمده‌ مردان‌ به‌ زنان‌

-2 تعریف‌ و تمجید را به‌ پای‌ دروغ‌ نزنید.بعضی‌ از مردان‌ تصور می‌كنند اگر از همسرشان‌تعریف‌ كنند دچار دروغ‌گویی‌ شده‌اند.

 

اگر این‌مسئله‌ را دروغ‌گویی‌ فرض‌ می‌كنید، بهتر است‌ به‌این‌ دروغ‌گویی‌ ادامه‌ دهید.

 

زیرا همسر شما ازتشویق‌ و تحسین‌ شما خشنود شده‌ و به‌ زندگی‌امیدوارتر خواهد شد و با نیرو و انرژی‌ بیشتری‌ به‌زندگی‌ ادامه‌ میدهد.

 

برای‌ مثال‌ در برابرخانواده‌ خودتان‌ شروع‌ به‌ تعریف‌ از همسرتان‌كنید.

 

كفش‌هایش‌ را جلوی‌ پای‌ او جفت‌ كنید.

5 دروغ‌ عمده‌ مردان‌ به‌ زنان‌

برایش‌ میوه‌ پوست‌ بكنید.

 

حتی‌ اگر فكر می‌كنیدهمه‌ این‌ كارها را از روی‌ تملق‌ و دروغ‌ انجام‌میدهید با انجام‌ چنین‌ كاری‌ نزد خانواده‌تان‌،نتیجه‌اش‌ را ببینید، همسرتان‌ پروانه‌واربه‌ دور شماخواهد چرخید، احترام‌ دو صد چندان‌ به‌ شماخواهد گذاشت‌ پس‌ ارزشش‌ را دارد كه‌ دست‌ به‌چنین‌ تملق‌ و دروغی‌ بزنید.

 

-3 بعضی‌ از مردان‌ سیاست‌ خوبی‌ را اززندگی‌شان‌ دارند.

 

آنان‌ بدون‌ این‌كه‌ خود راخسته‌ كارخانه‌ كنند به‌ نحویی‌ با همسرشان‌ برخورددارند و خود را درگیر كمك‌ به‌ وی‌ می‌كنندكه‌ اوواقعا احساس‌ می‌كند همسرش‌ در كارهای‌ خانه‌ اورا همراهی‌ كرده‌ است‌.

 

البته‌ بد نیست‌ كه‌ همسرتان‌را كمك‌ كنید و دست‌ یاری‌ به‌ او بدهید.

5 دروغ‌ عمده‌ مردان‌ به‌ زنان‌

زندگی‌یعنی‌ همكاری‌ و همیاری‌، وقتی‌ مهمانی‌ به‌ خانه‌شما می‌آید روی‌ صندلی‌ ننشینید و به‌ همسرتان‌دستور ندهید. بلكه‌ ظاهرا هم‌ كه‌ شده‌ او را كمك‌كنید.

 

حتی‌ از لحاظ لفظی‌ مثلا بگویید كمك‌می‌خواهی‌.

 

من‌ در انجام‌ هر كاری‌ آماده‌ هستم‌.

 

ولو این‌ كه‌ روی‌ صندلی‌ بنشینید و با دوستانتان‌مشغول‌ به‌ حرف‌ زدن‌ شوید.

 

هر چندوقت‌ یك‌باراو را صدا بزنید و از او سوال‌ كنید! بیایم‌ كمكت‌كنم‌؟

5 دروغ‌ عمده‌ مردان‌ به‌ زنان‌

این‌ نوع‌ دروغ‌گویی‌ نیز میتواند تاثیر خوبی‌بر همسرتان‌ بگذارد و در برابر مهمان‌ها سربلندباشد.

 

-4 بعضی‌ از مردان‌ در برابر غر زدن‌ زنان‌شان‌مجبور به‌ گفتن‌ دروغ‌هایی‌ می شوند كه‌ در انجام‌ وبرآورده‌ ساختن‌ آن‌ ناتوان‌ هستند.

 

این‌ چنین‌زنان‌ باید گفت‌ كه‌ هیچ‌ گاه‌ همسر خود را تحت‌فشار نگذارید و از او درخواست‌های‌‌ ناشدنی‌نخواهید.

 

مردی‌ كه‌ زیر بار فشار سخن‌های‌‌همسرش‌ باشد، دست‌ به‌ دروغ‌ گویی‌ میزند و به‌همسرش‌ وعده‌هایی‌ می‌دهد كه‌ خودش‌ هم‌می‌داند از عهده‌ آن‌ برنمی‌ آید اما به‌ خاطر ساكت‌كردن‌ همسرش‌ و پیش گیری‌ از كشمكش‌ و جنگ‌اعصاب‌ مجبور به‌ دروغ‌ گویی‌ می‌شود.

5 دروغ‌ عمده‌ مردان‌ به‌ زنان‌

در این‌ جازن‌ مقصر است‌.

 

او سبب‌ این‌ دروغ‌ شده‌ است‌.

 

هرزنی‌ باید شرایط همسرش‌ را بداند و بیش‌ از آن‌ ازهمسرش‌ توقع‌ نداشته‌ باشد.

 

غرور و شخصیت‌ مرد نباید زیر پا لگدمال‌ شود.

 

یك‌ زن‌ باید همسرش‌ را آن‌قدر دوست‌ داشته‌باشد كه‌ اگر زندگی‌ كمی‌ و كاستی‌ به‌ وجود آمدهمراه‌ و در كنار همسرش‌ با مشكلات‌ دست‌ و پنجه‌نرم‌ كند.

5 دروغ‌ عمده‌ مردان‌ به‌ زنان‌

نه‌ این‌ كه‌ سبب‌ لاف‌زنی‌ و اغراق‌گویی‌ ودروغ‌گویی‌ همسرش‌ شود.

 

-5 مردان‌ برای‌ این‌ كه‌ در برابر همسر خود به‌قول‌ معروف‌ كم‌ نیاورند، سعی‌ می‌كنند دروغ‌بگویند. بعضی‌ از زنان‌ عادت‌ دارند مزایای‌ مردان‌دیگر را به‌ رخ‌ همسر خود بكشند.

 

برای‌ مثال‌می‌گویند شوهر دوستم‌ مرد بسیار شجاعی‌ است‌ ویا این‌ كه‌ بسیار دست‌ و دلباز است‌ و همه ی ي‌ مال‌ واموالش‌ را در اختیار همسرش‌ گذاشته‌ است‌.

 

مردان‌ به‌ این‌ مسئله‌ حساسیت‌ نشان‌ می‌دهندوآنان‌ دوست‌ ندارند همسرشان‌ مرد دیگری‌ را برتراز او ببیند شاید یك‌ حس‌ حسادت‌ ناخودآگاه‌باشد كه‌ زنان‌ باید به‌ این‌ حس‌ توجه‌ كنند.

 

گاهی‌مردان‌ در برابر تمجید همسرشان‌ از مرد دیگردست‌ به‌ گفتن‌ دروغ‌هایی‌ میزنند.

5 دروغ‌ عمده‌ مردان‌ به‌ زنان‌

مثلا می‌گویندامروز در خیابان‌ با پسری‌ جوان‌ هیكل‌مندی‌ دعواكردم‌ و او را به‌ شدت‌ زدم‌.

 

او چنین‌ دروغی‌ را به‌همسرش‌ می‌گوید تا اظهار دارد كه‌ او هم‌ شجاع‌است‌.

 

زنان‌ نباید محیطی‌ فراهم‌ كنند كه‌همسرشان‌را مجبور به‌ دروغ‌هایی‌ شاخدار كنند.

 

هر فردی‌ یك‌ حالت‌ و روحیه‌ و شخصیت‌ خاص‌ به‌خودش‌ را دارد.

 

شما نباید شوهر خود را با مرددیگری‌ مقایسه‌ كنید.

5 دروغ‌ عمده‌ مردان‌ به‌ زنان‌

بلكه‌ او را همان‌طور كه‌ هست‌دوست‌ داشته‌ باشید.

 

همین‌ طور كه‌ مشاهده‌می‌كنید بعضی‌ از دروغ‌ها بار منفی‌ و گاهی‌ هم‌ بارمثبت‌ دارد.

5 دروغ‌ عمده‌ مردان‌ به‌ زنان‌

البته‌ یك‌ زن‌ و شوهر باید حقیقت‌ گراباشند و در هر شرایطی‌ راست‌گویی‌ را سرلوحه‌زندگی‌ خود بدانند و حتی‌ اگر در گذشته‌ رخ‌دادناگواری‌ داشته‌اند، همچون‌ دوست‌ واقعیت‌ رابگویند.

 

در زندگی‌ زناشویی‌ بیان‌ حقیقت‌ ولو این‌كه‌ منجر به‌ دلخوری‌ شود باارزش‌ و مهم‌ نیست‌.

 

البته‌ همان‌طور كه‌ در مقاله‌ فوق‌ درج‌ شده‌ گاهی‌دروغ‌ و تملق‌ در زندگی‌ سبب‌ ایجاد اعتماد به‌نفس‌ در فرد مقابل‌ میشود و او را به‌ زندگی‌امیدوارتر و سرزنده‌تر می‌كند.

 

پس‌ زن‌ و شوهرباید در زندگی‌ محتاطانه‌ عمل‌ كنند و در جهت‌ایجاد یك‌ زندگی‌ مستحكم‌تر و پرمحتواتر سعی‌ وتلاش‌ خود را به‌ كار گیرند.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

برچسب‌ها: