6 سوال جدید هوش ریاضی + جواب

6 سوال جدید هوش ریاضی + جواب

1- به چهارمین روز هفته چهارشنبه بگویند صحیح است یا چارشنبه؟


2- آن چه کلمه ای است که با سواد ترین آدم ها آن را غلط مینویسند؟

3- سه (۳)  مساوی نه (۹)  و هفت (۷)  با پنج (۵)  مساوی است معلوم کنید چرا؟


4- حسنی املا داشت همه را قلط نوشت ولی بیست گرفت چطور ممکن است؟


5- کدام یک ا زدو جمله زیر صحیح تر است؟(است یا هست)
زرده تخم مرغ سفید است
زرده تخم مرغ سفید هست

6 سوال جدید هوش ریاضی + جواب

6- ده و ده بیست نمیشود پنجاه تا به آن اضافه کنید یازده خواهد شد آن چیست؟

……………………………………………………………………………………. 

جواب ها:

1- چهارمین روز هفته که سه شنبس…
2- خودِ کلمه ی غلط
3- از نظر تعداد حروف با هم مساوی اند
4- یه نفر دیگه ۲۰ گرفته… توی سوال که نگفته حسنی ۲۰ گرفت، گفته ولی ۲۰ گرفت… (اسم اونی که ۲۰ گرفته ولی بوده)
5- هیچ کدوم. زرده اصولا زرده
6- ۱۰ و ۱۰ دقیقه، اگه ۵۰ دقیقه بره روش میشه ساعت مساوی