601 متر نقاشی، شاهکار نقاش چینی ! +عکس

601 متر نقاشی، شاهکار نقاش چینی ! +عکس
یک هنرمند چینی به نام ادموند چن ، با رسم یک نقاشی طویل به طول 601 متر نام خود را وارد کتاب جهانی گینس کرده است.

رکورد قبلی متعلق به مردی مكزیكی بود كه با ترسیم 411 متر نقاشی پیشتاز این موضوع بود كه هم اكنون چن ركورد جدیدی را در این زمینه ثبت كرد.
601 متر نقاشی، شاهکار نقاش چینی ! +عکس
منبع : عصر ایران