تبلیغات

گزارشی تاسف بار از جوانان و تفنن پشت قلعه اعتیاد

مجموعه : گالری عکس روز
گزارشی تاسف بار از جوانان و تفنن  پشت قلعه اعتیاد
افزایش مصرف دسته جمعی انواع دخانیات و از جمله قلیان در میان جوانان ، نگرانیهای زیادی به وجود آورده است. اینجا دروازه قلعه اعتیاد است! برخی جوانان به مشتریان ثابت قهوه خانه ها تبدیل شده و عده ای دیگر به بهانه تفریح روبه دخانیات می آورند. نیاز به تفنن و تفریح دلیلی موجه برای گرایش به دخانیات نیست ، اما تامین این نیازهای مشروع می تواند کمکی بزرگ به جوانان باشد. رمضان کریم آمد ؛ بیایید دست جوانانمان را بگیریم …

گزارشی تاسف بار از جوانان و تفنن پشت قلعه اعتیاد

گزارشی تاسف بار از جوانان و تفنن پشت قلعه اعتیاد

گزارشی تاسف بار از جوانان و تفنن پشت قلعه اعتیاد

گزارشی تاسف بار از جوانان و تفنن پشت قلعه اعتیاد

گزارشی تاسف بار از جوانان و تفنن پشت قلعه اعتیاد

گزارشی تاسف بار از جوانان و تفنن پشت قلعه اعتیاد

گزارشی تاسف بار از جوانان و تفنن پشت قلعه اعتیاد

گزارشی تاسف بار از جوانان و تفنن پشت قلعه اعتیاد

گزارشی تاسف بار از جوانان و تفنن پشت قلعه اعتیاد

گزارشی تاسف بار از جوانان و تفنن پشت قلعه اعتیاد

منبع : مهر

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

a