تبلیغات

آرامگاه معلم شهید دکتر علی شریعتی (عکس)

آرامگاه معلم شهید دکتر علی شریعتی (عکس)
علی شریعتی ، مردی که شرافتمندانه زیست ، به سِری مگو رفت و در غربتی غم انگیز آرمید… یادش بخیر!
 
 

 

 
 
 
 

تبلیغات