تبلیغات

تصاویری از کودکی و جوانی رئیس جمهور های آمریکا

تصاویری از کودکی و جوانی رئیس جمهور های آمریکا

Barack Obama, 3 Years Old, With Grandfather, 1965 باراک اوباما ، ، 3 ساله با پدر بزرگ ، 1965

تصاویری از کودکی و جوانی رئیس جمهور های آمریکا

George W. Bush, 9 Years Old, With His Mother and Father, 1955 جورج بوش دبلیو ، 9 ساله با پدر و مادرش ، 1955

تصاویری از کودکی و جوانی رئیس جمهور های آمریکا

Bill Clinton, 5 Years Old, 1952 بیل کلینتون ، 5 ساله ، 1952

تصاویری از کودکی و جوانی رئیس جمهور های آمریکا

George HW Bush, 5 Years Old, With Sister Mercy, 1929 جورج بوش دبلیو ، 5 ساله با رحمت خواهر ، 1929

تصاویری از کودکی و جوانی رئیس جمهور های آمریکا

Ronald Reagan, 12 Years Old, 1923 رونالد ریگان ، 12 ساله ، 1923

تصاویری از کودکی و جوانی رئیس جمهور های آمریکا

Jimmy Carter, 12 Years Old, With Dog Bozo, 1937 جیمی کارتر ، 12 ساله با سگ Bozo ، 1937

تصاویری از کودکی و جوانی رئیس جمهور های آمریکا

Gerald Ford, 6 Years Old, With His Half-Brother, Tom, 1920 جرالد فورد ، 6 ساله ، با او برادر ناتنی ، تام ، 1920

تصاویری از کودکی و جوانی رئیس جمهور های آمریکا

Richard Millhouse Nixon, 4 Years Old, 1917 ریچارد نیکسون Millhouse ، 4 ساله ، 1917

تصاویری از کودکی و جوانی رئیس جمهور های آمریکا

Lyndon Johnson, 6 Months Old, 1909 لیندون جانسون ، 6 ماهه ، 1909

تصاویری از کودکی و جوانی رئیس جمهور های آمریکا

John F. Kennedy, 10 Years Old, 1927 جان اف کندی ، 10 ساله ، 1927

تصاویری از کودکی و جوانی رئیس جمهور های آمریکا

Dwight D. Eisenhower (Center) With Friends, 17 Years Old, 1907 دوایت آیزنهاور D. (مرکز) با دوستان ، 17 ساله ، 1907

تصاویری از کودکی و جوانی رئیس جمهور های آمریکا

Harry S. Truman, 6 Months Old, 1884 هری ترومن S. ، 6 ماهه ، 1884

تصاویری از کودکی و جوانی رئیس جمهور های آمریکا

Franklin Delano Roosevelt, 3 Years Old, 1885 فرانکلین دلانو روزولت ، 3 ساله ، 1885

تصاویری از کودکی و جوانی رئیس جمهور های آمریکا

Abraham Lincoln, Age Unknown آبراهام لینکلن ، نامعلوم سن

تهیه و تنظیم : پایگاه تکناز

تبلیغات