تبلیغات

تصاویرتومور عجیب انسان نما درشکم پسرجوان

تصاویرتومور عجیب انسان نما درشکم پسرجوان
در یک پدیده نادر یک تومور انسان نما توسط جراحان از شکم یک پسر جوان در بیمارستان شهید باهنر کرمان خارج شد.

تصاویرتومور عجیب انسان نما درشکم پسرجوان

تصاویرتومور عجیب انسان نما درشکم پسرجوان

تصاویرتومور عجیب انسان نما درشکم پسرجوان

تصاویرتومور عجیب انسان نما درشکم پسرجوان

تصاویرتومور عجیب انسان نما درشکم پسرجوان

تبلیغات