تبلیغات

نگاه درست به زندگی ( جالب و خواندنی )

نگاه درست به زندگی ( جالب و خواندنی )

نگاه درست به زندگی ( جالب و خواندنی )

اینگونه نگاه کنید…

مرد را به عقلش نه به ثروتش

زن را به وفایش نه به جمالش

دوست را به محبتش نه به کلامش

عاشق را به صبرش نه به ادعایش

مال را به برکتش نه به مقدارش

خانه را به آرامشش نه به اندازه اش

اتومبیل را به کاراییش نه به مدلش

غذا را به کیفیتش نه به کمیتش

درس را به استادش نه به سختیش

دانشمند را به علمش نه به مدرکش

مدیر را به عمل کردش نه به جایگاهش

نویسنده را به باورهایش نه به تعداد کتابهایش

شخص را به انسانیتش نه به ظاهرش

دل را به پاکیش نه به صاحبش

جسم را به سلامتش نه به لاغریش

سخنان را به عمق معنایش نه به گوینده اش

درانتشار آنچه خوبیست و ردی از عشق در آن هست


آخرین نفر نباشید

 

مطالب جالب و خواندنی

تهیه و تنظیم : پایگاه تکناز

تبلیغات