تبلیغات

به نظر شما اینجا کجاست ؟؟

به نظر شما اینجا کجاست ؟؟

 

 

به نظر شما اینجا کجاست ؟؟

 

به نظر شما اینجا کجاست ؟؟

 

به نظر شما اینجا کجاست ؟؟

 

به نظر شما اینجا کجاست ؟؟

 

به نظر شما اینجا کجاست ؟؟

 

به نظر شما اینجا کجاست ؟؟

 

به نظر شما اینجا کجاست ؟؟

 

به نظر شما اینجا کجاست ؟؟

 

به نظر شما اینجا کجاست ؟؟

 

به نظر شما اینجا کجاست ؟؟

 

به نظر شما اینجا کجاست ؟؟

 

این جدیدترین زندان در اطریش است!!

اگه می خواهید کار غیر قانونی بکنید که منجر به زندان رفتن میشه بهتره این کار را در اطریش انجام دهید

خط تفكر اصلی دولت اطریش در ساختن چنین زندانی این است كه مجرم باید از حقوق اجتماعی محروم شود و نه از حقوق انسانی!

تهیه و تنظیم : پایگاه تکناز

تبلیغات