تبلیغات

تسلیهات نظامی در سال های آینده

تسلیهات نظامی در سال های آینده

ایران در اینده نزدیک تسلیحات جدید، بشمول راکت های بالدار، نمایش میدهد

تسلیهات نظامی در سال های آینده

ایران قصد دارد در اینده نزدیک طیاره نو کشف و گزمه و راکت  بالدار ساخت خود را نمایش دهد. در این باره احمد وحیدی وزیر دفاع ایران به ژورنالیستان خبر داد.

ایران قصد دارد در اینده نزدیک طیاره نو کشف و گزمه و راکت  بالدار ساخت خود را نمایش دهد. در این باره احمد وحیدی وزیر دفاع ایران به ژورنالیستان خبر داد. وزیر گفت که این تسلیحات و انواع دیگر سلاح ها، وسایل الکترونیکی که در ایران ساخته شده، میتوان در ماه فبروری سال 2012 هنگام تجلیل از سالگرد انقلاب اسلامی سال 1979 تماشاه کرد. طوریکه تلویزیون ایران خبر داد، طیاره نو اکتشافی میتواند از ارتفاعات بلند ساحات وسیع را به وسیله وسایل عصری اوپتیکی کنترول نماید. از ان همچنان میتوان جهت حمل و نقل تجهیزات نظامی استفاده کرد. وحیدی افزود که نمونه های نو تسلیحات همین اکنون بصورت کتلوی تولید میشوند و به زودی جهت تسلیح نیروها بکار گرفته خواهند شد.

تبلیغات