تبلیغات

سر بریدن دسته جمعی گنجشک ها ( عکس)

سر بریدن دسته جمعی گنجشک ها ( عکس)
اینجا جنوب ایران است … تأسف و دیگر هیچ !!

تبلیغات