تبلیغات

اس ام اس فلسفی 1

بزرگترین آزادی بشر ، توانایی تصمیم گیری و انتخاب نگرش های خویشتن است

خانمها با گوشهایشان عاشق می شوند و آقایان با چشم هایشان …

ما همان میشویم که تمام روز به آن می اندیشیم

مبارزه هر قدر صعب, صعود را ادامه بده. شاید قله تنها در یک قدمی تو باشد

هر کار بزرگی در آغاز محال به نظر میرسد

در زندگی خوشبختی به سراغ کسی نمی‌آید، انسان باید سراغ خوشبختی برود

 
 

تبلیغات