تبلیغات

عکسی از اولین کودکستان تهران در سال 1319

مجموعه : تاریخ ایران
عکسی از اولین کودکستان تهران در سال 1319
اولین کودکستان ایرانی توسط باغچه بان در سال1307 در شیراز و اولین کودکستان در تهران در سال 1312 باز هم توسط باغچه بان تاسیس شد. عکس زیر مربوط به کودکستان تهران به نام کودکستان باغچه بان در سال 1319 می باشد.
 
 
 

تبلیغات