تبلیغات

آیشواریا رای و همسرش در مراسم خیریه (عکس)

آیشواریا رای و همسرش در مراسم خیریه (عکس)
عکس های آیشواریا رای و همسرش آبیشک باچان را در کنسرت خیریه زندگی بهتر برای زنان Chime For Change در لندن مشاهده می کنید.
 
 
 آیشواریا رای و همسرش در مراسم خیریه (عکس)
 
  آیشواریا رای و همسرش در مراسم خیریه (عکس)
 
 آیشواریا رای و همسرش در مراسم خیریه (عکس)
 
 

تبلیغات