تبلیغات

عصاره نعناع ضد استرس

مجموعه : پزشکی و سلامت
عصاره نعناع ضد استرس
تجویز عصاره نعناع باعث می‌شود که دریافت غذا و وزن بدن در شرایط استرس بهبود یابد.

نتایج یک مطالعه جدید نشان داد: با مصرف عصاره نعناع، دریافت غذا و وزن بدن در شرایط استرس بهبود می‌یابد.

استرس با تداخل در عملکرد فیزیولوژیک سیستم‌های مختلف باعث بروز تغییراتی در پاسخ‌های رفتاری از جمله دریافت غذا می‌شود. با توجه به اثرات نعناع در طب سنتی به عنوان داروی مؤثر روی برخی بیماری‌ها، در مطالعه‌ای اثر نعناع بر میزان دریافت غذا و وزن در شرایط استرس بی‌حرکتی مورد مطالعه قرار گرفت.
 
این مطالعه توسط دکتر رضا رحمتی از گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان و همکارانش انجام شد. در این پژوهش، جهت انجام آزمایش موش‌های سوری در سه گروه 10 تایی استرس، استرس همراه با تزریق داخل صفاقی عصاره نعناع و گروه کنترل قرار گرفتند. در گروه استرس و استرس همراه با تزریق داخل صفاقی عصاره نعناع (mg/kg 27) موش‌های سوری به مدت چهار ساعت در روز برای سه روز تحت استرس بی‌حرکتی قرار گرفتند. همچنین دریافت غذا و وزن موش‌ها اندازه‌گیری شد.
 
یافته‌ها حاکی از آن است که اختلاف معنی‌داری در دریافت غذا بین گروه‌های کنترل و استرس، استرس و استرس به علاوه عصاره نعناع و هم‌چنین بین گروه کنترل و استرس به علاوه عصاره نعناع مشاهده می‌شود. میانگین وزن گروه استرس و گروه استرس به علاوه عصاره نعناع قبل و بعد از آزمایش اختلاف معنی‌داری را نشان می‌دهد.
 
نتایج این بررسی نشان می‌دهد که میزان خوردن غذا و همچنین وزن بدن در گروه تحت استرس بی‌حرکتی در مقایسه با گروه کنترل کاهش می‌یابد. تجویز عصاره نعناع باعث می‌شود که دریافت غذا و وزن بدن در شرایط استرس بهبود یابد.
 
این پژوهش در مجله دانشگاه علوم پزشکی سمنان منتشر شده است.

تبلیغات