تبلیغات

این عکس وحشتناک اشکتان را در می آورد !

این عکس وحشتناک اشکتان را در می آورد !
اعدام یک زن توسط دو سرباز آلمانی؛ در حالی که کودک این زن در پایین چوبه دار دیده می شود دو سرباز نازی در حال بردن غنائم هستند .
این عکس وحشتناک اشکتان را در می آورد !

تبلیغات