تبلیغات

تصاویر جالب و دیدنی سه بعدی خیابانی (8)

تصاویر جالب و دیدنی سه بعدی خیابانی (8)

او اظهار می كند : برای من ، بعنوان یك هنرمند بازتاب آثارم در جامعه برایم بسیار مهم است. به عقیده او

هنرمند باید بداند كه آثار او پلی است بین فرهنگ های مختلف.

جان تاگ نقاش تصاویر سه بعدی است كه آثار زیادی را خلق كرده است .


تصاویر جالب و دیدنی سه بعدی خیابانی (8)

تصاویر جالب و دیدنی سه بعدی خیابانی (8)

تصاویر جالب و دیدنی سه بعدی خیابانی (8)

تصاویر جالب و دیدنی سه بعدی خیابانی (8)

تصاویر جالب و دیدنی سه بعدی خیابانی (8)

تصاویر جالب و دیدنی سه بعدی خیابانی (8)

تصاویر جالب و دیدنی سه بعدی خیابانی (8)

تصاویر جالب و دیدنی سه بعدی خیابانی (8)

تصاویر جالب و دیدنی سه بعدی خیابانی (8)

تصاویر جالب و دیدنی سه بعدی خیابانی (8)

 

تبلیغات