تبلیغات

قلب سلطان سلیمان اینجا دفن شده است (+عکس)

مجموعه : مجله خبری
قلب سلطان سلیمان اینجا دفن شده است (+عکس)
 
سلطان سلیمان در قرن شانزدهم بخش عمده ای از تلاش های خود را به جنگ با مجارهامتمرکز کرده بود. وی پیش از جنگ فتح قلعه " زیگتوار" در مجارستان درگذشت و قلب و احشاء داخلی او در محلی در مجارستان به نام "کلیسای توربک" دفن شده است.

البته هنگام دفن قلب سلطان سلیمان این محل کلیسا نبوده است و در سال 1693 یک اتریشی آن را تبدیل به کلیسای کاتولیک کرده است.

 
تصویر زیر کلیسای توربک و در وافع محل دفن قلب و احشاء داخلی سلطان سلیمان قانونی امپراتوری عثمانی است.

قلب سلطان سلیمان اینجا دفن شده است (+عکس)

تبلیغات