تبلیغات

آنکه دستم بگرفت پدر بود + تصویر

آنکه دستم بگرفت پدر بود + تصویر

 

به دنبال قشنگ ترین واژه ها و کلمات میگردم
اما هیچ کلمه و واژه ای نمیتواند عظمت حضور تو را در زندگی من وصف کند

 

آنکه دستم بگرفت پدر بود…

 

بوسه می زنم بر دست های پدرم که هیچگاه دست هایم را رها نکرد

 

دوستت دارم پدر

آنکه دستم بگرفت پدر بود + تصویر

پدر نوشت

 

به دنبال قشنگ ترین واژه ها و کلمات میگردم
اما هیچ کلمه و واژه ای نمیتواند عظمت حضور تو را در زندگی من وصف کند
فقط میگویم  دوستت دارم پدر  روزت مبارک
 

تبلیغات