تبلیغات

کتاب عجیبی برای نوشیدن!! + عکس

مجموعه : دانش و فناوری
کتاب عجیبی برای نوشیدن!! + عکس
 
طراح این کتاب برایان گارتساید است. هر کتاب میتواند آب آشامیدنی 4 سال یک نفر را تامین کند.
 
این کتاب یک کتاب عادی نیست . برگه های آن از جنس متفاوتی هستند. بجای کاغذورق های این کتاب از نوعی فیلتر ساخته شده است که میتواند هر نوع آبی را تصفیه کرده و باکتری های داخل آب را از بین ببرد. طراح این کتاب برایان گارتساید است. هر کتاب میتواند آب آشامیدنی 4 سال یک نفر را تامین کند.

 

 
 
 

تبلیغات