تبلیغات

اینجا مزارع عظیم چوب در آمریکاست !+ عکس

اینجا مزارع عظیم چوب در آمریکاست !+ عکس
هر درخت قبل از برداشت و قطع مدت دوازده سال را در این مزرعه میگذراند و سپس قطع میگردد.
 
در ایالت اورگون در آمریکا مزارع چوب زیادی وجود دارد. در این مزارع درخت پرورش داده میشود تا با قطع آنها چوب مصرفی آمریکایی ها و سایر کشور ها تامین گردد.
به گزارش تکناز این مزارع مساحتی حدود 10 هزار هکتار را در بر میگیرند و جزو بزرگترین مزارع چوب دنیا هستند. در هر هکتار حدود 600 درخت کاشته شده که بااستفاده از پمپ های آب قدرتمند و ذخایر آب عظیم آبیاری میشوند.
در پای هر درخت سنسور هایی جهت اندازه گیری رطوبت و دما مورد نیاز درخت قرار دارد تا از رسیدن آب مورد نیاز آنها و همینطور دمای مطلوب اطمینان حاصل کنند.
 
اینجا مزارع عظیم چوب در آمریکاست !+ عکس

اینجا مزارع عظیم چوب در آمریکاست !+ عکس

اینجا مزارع عظیم چوب در آمریکاست !+ عکس

اینجا مزارع عظیم چوب در آمریکاست !+ عکس

 
 

تبلیغات