تبلیغات

شیعیان

مجموعه : دینی
شیعیان

شیعیان هرگز عملی بر خلاف نص ننمموده و نمی نمایند منتها در قرون ماضیه اعادی آنها از خوارج و نواصب و امویها و اتباع آنها بهانه جوئیها نموده و برای آنكه شیعیان را اهل بدعت معرفی نمایند دلائل ساختگی اقامه نمودند كه بزرگان علمای شیعه جواب تمام آنها را داده و ثابت نموده اند كه ما اهل بدعت نیستیم قلم در دست دشمن كه افتاد تنها قاضی رفته هرچه می خواهند می نویسند و می گویند.

اولاً در این آیه منع از سلام و صلوات بر دیگری ننموده فقط امر می فرماید كه بر مسلمانان لازم است كه بر آن حضرت صلوات بفرستند ثانیاً همان خداوند متعال كه این آیه را نازل فرموده در آیه 130 سوره 37 صافات می فرماید سلام علی آلیاسین.

یكی از خصائص بزرگ خاندان رسالت همین است كه در قرآن همه جا سلام مخصوص به انبیاء عظام می نماید و می فرماید "سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراهیم، سلام علی موسی و هرون."

ولی در هیچ كجای قرآن سلام بر اولاد انبیاء ننمودند مگر به اولادهای خاتم الانبیاء(ص) كه می فرماید سلام علی آلیاسین(یس) یكی از نامهای خاتم الانبیاء است.

چون می دانید كه در قرآن مجید پنج اسم از دوازده اسم پیغمبر برای مزید بینائی امت ذكر گردیده و آن پنج اسم مقدس محمد و احمد و عبدالله و نون و یس است و در اول سوره 36 می فرماید یس و القرآن الحكیم انك لمن المرسلین یا حرف نداء و س نام مبارك آن حضرت و اشاره به حقیقت و سویت اعتدالیه ظاهریه و باطنیه آن حضرت می باشد.

س در روی كاغذ یك حرف است ولی در وقت تلفظ سه حرف می شود س و ی و ن در تلفظ ی و ن به او زیاد می شود چون در میان بیست و هشت حرف تهجی فقط س است كه در موقع تطبیق حساب زبر و بینه اش مساوی می باشد.

س شصت عدد است بینه اش هم كه عبارت از ی و ن باشد شصت است ی (10) – ن (50) می شود 60

به همین جهت خطاب می كند در قرآن مجید به خاتم الانبیاء یس اشاره به ظاهر و باطن پیغمبر یعنی ایكسی كه از حیث ظاهر و باطن و اجد اعتدال می باشی. پس چون س نام مبارك آن حضرت می باشد در این آیه شریفه می فرماید: سلام علی آلیاسین یعنی سلام بر آل محمد(ص).

از جمله ابن حجر مكی متعصب در ذیل آیه سیم از آیاتی كه در صواعق محرقه در فضایل اهل بیت نقل نموده نوشته است كه جماعتی از مفسرین از ابن عباس (مفسر و حبرامت) نقل نموده اند كه "ان المراد بذلك سلام علی آل محمد" یعنی مراد از آلیاسین آل محمدند پس سلام بر آل یس یعنی سلام بر آل محمد و می نویسد كه امام فخر رازی ذكر نموده است "اهل بیت آن حضرت در پنج چیز با آن حضرت برابری می كنند اول در سلام فرموده سلام بر پیغمبر بزرگوار و نیز فرموده سلام بر آل یس (یعنی سلام بر آل محمد) و دوم در صلوات بر آن حضرت و بر ایشان در تشهد نماز سیم در طهارت خدای متعال فرموده است طه یعنی ای طاهر و درباره آنها آ‌یه تطهیر را نازل فرموده و چهارم در تحریم صدقه كه بر پیغمبر و اهل بیت آن حضرت صد قه حرام است پنجم در محبت كه خدای تعالی فرموده بگو اگر شما دوست می دارید خدا را پس متابعت كنید مرا تا د وست بدارد خدا شما را و درباره اهل بیت آن حضرت فرموده محمد بگو (بامت) من اجر و مزدی از شما نمی خواهم مگر دوستی ذوی القربی و اهل بیت من."

 

 


تبلیغات