تبلیغات

تصویرهای بی نظیر میکروسکوپی از بدن انسان

تصویرهای بی نظیر میکروسکوپی از بدن انسان
تصویرهای بی نظیر میکروسکوپی از بدن انسان
شکاف های انتهای تار موی انسان
تصویرهای بی نظیر میکروسکوپی از بدن انسان
مویرگ های اعصاب چشم
تصویرهای بی نظیر میکروسکوپی از بدن انسان
سطح روده انسان )اگر کمی دقت کنید تکه های غذا را در لابه لای روده ها می توانید مشاهده کنید)
تصویرهای بی نظیر میکروسکوپی از بدن انسان
جنین 5 روزه انسان
تصویرهای بی نظیر میکروسکوپی از بدن انسان
گلوبول های قرمز خون
تصویرهای بی نظیر میکروسکوپی از بدن انسان
ریه انسان)حفره هایی که در تصویر می بینید محل تبادل گاز با خون می باشد)
تصویرهای بی نظیر میکروسکوپی از بدن انسان
نرون های عصبی در مخچه )بیش از 100 بیلیون نرون در مغز وجود دارد )
تصویرهای بی نظیر میکروسکوپی از بدن انسان
سلول های لخته خون )این لخته های خونی در میان گلوبول های سفید خون دیده می شوند)
تصویرهای بی نظیر میکروسکوپی از بدن انسان
سلولهای سرطانی ریه ) با عکس قبلی ریه مقایسه کنید)
تصویرهای بی نظیر میکروسکوپی از بدن انسان
ریشه های مو درون گوش
تصویرهای بی نظیر میکروسکوپی از بدن انسان
غنچه های مزه روی زبان) بیش از 10 هزار غنچه برای مزه غذا روی زبان وجود دارند)
تصویرهای بی نظیر میکروسکوپی از بدن انسان

پلاک دندانتبلیغات