تبلیغات

بهشت و قرآن

مجموعه : دینی

آیا بهشت همانند توصیفات قرآن است؟ این سوال ممکن است بارها به ذهن شما خطور کرده باشد…..

برای پاسخ به این سوال از مثالی قرآنی استفاده می کنم…آمده است که حوض کوثر در بهشت رنگی سفیدتر از شیر وطعمی شیرین تر از عسل دارد وحال آنکه…. میدانیم که کتاب قرآن کتاب حق است و خالق آن خداست.خدایی که عالم مطلق است و رها از هر عیبی… وچون خدا بی عیب است مخلوق و آفریده ی دست او هم بی عیب است و با حقیقت منافق نیست…اما…..

هنگامی که عاقلی بر فردی رسد که علمش اندک…گنجایشش محدود و درکش پایین باشد..هنگام بیان سوال به مقدار حد ودرک وی او را تفهیم می کند حال که این کار بسی مشکل و طاقت فرساست.پس ذات مقدس الهی همچون عاقلی است که می خواهد سفیهی را راهنما باشد. در این بازه از زمان مطالب را با حد علم شخص تبیین می کند و بر وی قرار می دهد….حال آن که….. کتاب قرآن بر شخصی خاص فرستاده نشد و بر عام تعیین شد که عوام هم آن را بخوانند و آن را رهنما و برنامه ی خود قرار داده و به سعادت برسند ….

بارالها علمم اندک…ظرفیتم محدود و توانم بر حد است….حال تو خود خدایی و وصفت چه بسیار.

نگوییم کجا هست…زیرا حد ندارد….نگوییم چه شکل است…چون وصف ندارد و نگوییم که چیست ….چون جسم نیست ….پس آن خداست(خود+آ) .

تبلیغات